Udruženje za osobe sa invaliditetom “Duga” TUZLA

Udruženje za osobe za invaliditetom „ DUGA“ osnovano je 29.11.2011. godine u ministarstvu pravosuđa Tuzlanskog kantona. Bavi se problematikom osoba sa invaliditetom. Osnovala ga je grupa mladih ljudi koji žele svojim radom, kvalifikacijama i umijećem doprinjeti edukaciji, rehabilitaciji, socijalzaciji i drugim važnim faktorima za osobe za invaliditetom.

Ciljevi udruženja su:

  1. Kontinuiran rad sa članovima udruženja na stimulaciji kognitivnih, senzornih, perceptivnih, komunikacijskih i socijalno emocionalnih kapaciteta.
  2. Poboljšanje materijalnog stanja ugroženih članova udruženja (rješavanje socijalnih problema).
  3. Saradnja sa organizacijama, udruženjima, ustanovama u zemlji i inostranstvu u cilju razmjene iskustava i unaprijeđenju rada.
  4. Upoznavanje društvene zajednice sa osobama sa invaliditetom, uključivanje roditelja u program edukacije kao i nastavak provođenja dijela fizikalne terapije za vrijeme koje dijete provodi van udruženja, obezbjeđivanje uslova za rano otkrivanje i tretman osoba sa invaliditetom.
  5. Stvaranje preduvjeta za pružanje multidisciplniarnih usluga osobama sa invaliditetom, medicinsku, odgojno-obrazovnu, profesionalnu, socijalnu rehabilitaciju (organizovanje stručnog defektološkog tretmana, rada predškolskih ustanova, medicinskih savjetovališta, otvaranje zaštitnih radionica i dr.)
  6. Educirati roditelje odnosno staratelje koji imaju djecu sa invaliditetom (davanje brošura, knjiga, periodike i dr.)
  7. Uticati na smanjivanje arhitektonskih barijera te stvarati preduvjete za razvoj pozitivnih stavova šire društvene zajednice prema osobama sa invaliditetom.
  8. Raditi na psihosocijalnoj podršci putem svjetski priznatih metoda radne terapije.
  9. Psihosocijalna podrška roditeljima i njihova edukacija s ciljem objektivnim stavova roditelja prema djeci sa invaliditetom kao i osposobljavanje roditelja kao koterapeuta i njihovo akticno uključivanje u proces rehabilitacije.
  10. Obavljanje drugih djelatnosti koje su u interesu udruženja u skladu sa zakonom.